Certificat de solidesa

Certificado solidez edificio

Què és un certificat de solidesa?

El certificat de solidesa és un document pel qual un tècnic habilitat certifica que no s’observa un comportament deficient de l’estructura per a l’ús previst després d’una anàlisi a nivell ocular.

En algunes ocasions pot ser que sigui necessari algunes cates, proves, assajos o qualsevol altre mètode que el tècnic consideri oportú.

¿Com procedirem?

Visitarem l’edifici observant si hi ha deficiències en l’estructura, si observem que l’edifici no presenta cap patologia greu que alterés la solidesa del mateix, emetrem el corresponent certificat de solidesa, amb les reserves i observacions que depenguin en cada cas.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?

Certificacions energètiques

Calificación energética de un edificio
Etiqueta energética de un edificio

¿Què s’obté amb el certificat energètic?

Amb el certificat s’obté una avaluació objectiva, i amb paràmetres homogenis, de la quantitat d’energia requerida per utilitzar un edifici en condicions normals i les emissions de CO2 que se’n deriven.

Es tracta d’un document reglamentat pel que fa a la seva redacció i tramitació.

El certificat d’eficiència energètica proporciona a l’usuari final informació útil sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Així mateix, també proposa opcions de millora de l’eficiència energètica a l’usuari mitjançant unes recomanacions.

Obligatorietat de disposar d’un certificat d’eficiència energètica

Tenen l’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica i d’exhibir l’etiqueta energètica corresponent:

  1. Els edificis o parts dels mateixos que es posin a la venda o lloguer d’un nou arrendatari (a tota oferta, promoció i publicitat, i en el moment de la transacció immobiliària).
  2. Els edificis o parts dels mateixos en què una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
  3. Els edificis privats de més de 500 m² i freqüentats pel públic han de mostrar-ho en lloc destacat, sempre que sigui exigible la seva obtenció.

Estan exclosos: monuments protegits; edificis religiosos o llocs de culte; construccions provisionals; edificis industrials, de la defensa i agrícoles; edificis de superfície útil inferior a 50 m²; edificis destinats al seu enderroc; edificis o habitatges amb un ús inferior a quatre mesos a l’any.

Procediment a seguir per fer un Certificat i ús del mateix

En primer lloc, el propietari ha d’encarregar la certificació energètica a un tècnic competent, que és qui la realitza; i delegar la seva tramitació administrativa mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), en base al seu model de representació proporcionat per a aquesta entitat.

Quins treballs ha de realitzar el tècnic?

– Inspeccionar l’edifici o part de l’edifici per a realitzar la recollida d’informació, proves i comprovacions necessàries amb l’objectiu de conèixer-lo i disposar de totes les dades requerides per elaborar la certificació energètica. Les dades mínimes a recollir són:

• Any de construcció i referència cadastral.
• Aixecament gràfic i càlcul de superfícies.
• Emplaçament i orientació per obtenir l’estudi d’ombres.
• Sistemes constructius de l’envoltant i tipus d’obertures.
• Estudi de les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ACS, il·luminació, potència, rendiment …
• Altres (específic per a cada cas)

– Elaborar la certificació energètica, amb un programa informàtic reconegut, incloent com mínim els aspectes normativament exigits:

• Identificació de l’edifici.
• Procediment reconegut utilitzat.
• Normativa tèrmica d’aplicació en el moment de la construcció.
• Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: sistema de l’envoltant tèrmica (aïllament i estanquitat dels tancaments i obertures de façanes i cobertes) i els sistemes tèrmics (eficiència energètica dels sistemes productors d’aigua calenta sanitària, calefacció i climatització) amb incidència de les ombres pròpies i alienes.
• Qualificació d’eficiència energètica obtinguda.
• Recomanacions viables per a la millora dels nivells òptims o rendibles d’eficiència energètica (es tracta només de recomanacions i en cap cas és obligatòria la seva realització).
• Descripció de les proves i comprovacions dutes a terme a l’edifici.

– Tramitar el certificat d’eficiència energètica corresponent, de manera telemàtica, a través de l’ICAEN per a l’obtenció de l’etiqueta energètica i per a la seva inscripció en el Registre públic d’edificis amb certificat d’eficiència energètica.

– Lliurar el certificat i l’etiqueta al propietari sol·licitant.

Validesa del certificat d’eficiència energètica

La validesa del Certificat i etiqueta és de 10 anys. Un cop expirat aquest termini caldrà renovar-lo. No obstant això, si posteriorment a una intervenció es considera que aquesta incorpora millores que poden modificar els valors del Certificat d’Eficiència Energètica es pot, de forma voluntària, actualitzar el Certificat, procedint de nou a la seva qualificació.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?

Informe d’Avaluació d’Accessibilitat

Formulario evaluación accesibilidad edificio

En què consisteix un Informe d’Avaluació d’Accessibilitat?

Es tracta d’un informe emès per un tècnic habilitat, en el qual informa sobre l’accessibilitat d’un edifici segons la normativa vigent.

Com procedirem?

Després que contacti amb nosaltres concretarem una visita a l’edifici.

Farem una inspecció i prendrem les dades necessàries per realitzar l’informe.

Avaluarem l’accessibilitat de l’edifici i amb totes les dades redactarem l’informe amb el model oficial.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Formulario solicitud certificado ITE

Què és una ITE?

La Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici realitzada per un tècnic competent (1) sobre la base de la qual redacta el corresponent informe sobre l’estat de l’edifici.

Què regula l’ITE?

Aquesta inspecció ve regulada pel Decret 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici (DOGC 2015.05.07) que va entrar en vigor el 27 maig 2015.

Objectiu de l’ITE

L’objectiu principal és fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar la seva Propietat el coneixement de l’estat en què es troben, així com de les possibilitats de millora, perquè pugui programar les actuacions i acordar l’aportació dels fons necessaris per a la rehabilitació, conservació i adequació dels habitatges als requeriments que regula la normativa vigent. En aquest sentit el Decret regula la Inspecció Tècnica dels Edificis i la programació d’aquestes inspeccions.

En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. La inspecció és visual i dels elements comuns, encara que per inspeccionar hagi de accedir a zones d’ús privatiu. En aquest sentit, la Propietat té l’obligació de facilitar l’accés als habitatges i altres entitats de l’edifici.

Procediment de l’ITE

1. Inspecció tècnica visual dels elements comuns (2) de l’edifici que realitza un tècnic competent (1) sota l’encàrrec de la Propietat.
2. Redacció de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) per part del propi tècnic.
3. Emissió del Certificat d’Aptitud (CA) per part de l’Administració.
4. En funció del tipus de deficiències de l’informe IITE: la redacció d’Informes de Verificació per part d’un tècnic que acreditin que el Certificat d’Aptitud manté la seva vigència.
5. Si l’edifici té deficiències: elaboració d’un Programa de Rehabilitació per a la seva reparació, supervisat per un tècnic competent.
6. Formalització del llibre de l’edifici per part de la Propietat.

Quins edificis han de passar l’ITE?

La Inspecció Tècnica és obligatòria en els següents supòsits.

– Edificis plurifamiliars d’habitatges (3) i determinades habitatges unifamiliars, tots ells de més de 45 anys d’antiguitat (4). Quant als habitatges unifamiliars estan exempts de la inspecció els que tinguin l’edificació principal separada 1,5 metres o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.

– Edificis o habitatges dels edificis que es vulguin acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

– Quan ho determinin els programes o les ordenances locals.

Calendari de l’ITE

El Decret fixa uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:

Habitatges plurifamiliarsHabitatges unifamiliars(6)
Antiguitat de l’edifici (5)Data límit Antiguitat de l’edifici  Data límit
entre 1951 y 196031/12/2015 anteriors a 190031/12/2016
entre 1961 y 197131/12/2016entre 1901 y 193031/12/2017
a partir de 1971quan compleixi 45 anysentre 1931 y 195031/12/2018
  entre 1951 y 196031/12/2019
  entre 1961 y 197531/12/2020
  a partir de 1975quan compleixi 45 anys

El certificat d’aptitud

Un cop la Propietat disposa de l’informe ITE, té un termini màxim de 4 mesos per a sol·licitar el Certificat d’Aptitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La vigència i el tipus de Certificat d’Aptitud estarà en funció de la qualificació de les deficiències identificades en l’informe:

Deficiències de l’edificiCertificat d’AptitudValidesaNecessitat d’Informe de verificació
Sense deficiènciesApte10 anys
LleusApte10 anys
ImportantsApte provisional6 anys (7)cada 2 anys
Greus o molt greus amb mesures cautelars executadesApte cautelarment3 anys (7)cada ≤ 1 any (segons criteri tècnic)
Greus o molt greus sense mesures cautelars executadesDenegació

Les deficiències greus o molt greus identifiquen l’existència de risc imminent per a les persones o béns i, en conseqüència, cal que la Propietat encarregui l’adopció de mesures cautelars i urgents de seguretat amb caràcter previ a l’execució de les obres de reparació.

Obligacions de la propietat

– Encarregar l’Informe d’inspecció tècnica a un tècnic competent (1) i facilitar l’accés als habitatges i altres entitats de l’edifici per permetre la inspecció dels elements comuns.
– Sol·licitar el Certificat d’Aptitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
– En cas d’existència de deficiències qualificades com a “importants”, “greus” o “molt greus”, encarregar les Inspeccions de verificació a un tècnic competent (1) en els terminis que indiqui l’informe ITE.
– Si l’informe ITE recull l’existència de deficiències, encarregar un Programa de Rehabilitació, aprovar-lo i constituir una reserva econòmica específica per a les obres de reparació.
– Dur a terme les obres necessàries per a esmenar les deficiències i garantir el bon estat de conservació i manteniment de l’edifici.
– Constituir el Llibre de l’Edifici a partir de la documentació generada per la Inspecció Tècnica.

Aquesta guia és merament informativa basada en la regulació per a Catalunya i pot estar subjecta a canvis segons es modifiqui la normativa.

(1) Tècnic competent: definit a l’article 7.4 del Decret 67/2015 (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació). En aquest document totes les referències que es fan al tècnic cal entendre-les com tècnic competent.
(2) Per emetre l’informe sobre l’estat dels elements comuns de l’edifici el tècnic pot haver d’accedir per zones d’ús privatiu.
(3) El Decret és d’aplicació als edificis on hi hagi l’ús habitatge, independentment que pugui haver altres usos.
(4) Queden exclosos de l’obligació d’Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges sobre els quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.
(5) Per als habitatges plurifamiliars construïts abans de 1950 el Decret d’ITE anterior (D. 187/2010 sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges) fixava com a data límit per passar la inspecció el 31/12/2013.
(6) Els habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’arribar als 45 anys no tenen l’obligació de presentar l’Informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.
(7) Validesa condicionada a inspeccions de verificació periòdiques realitzades per un tècnic competent.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?

Modelatge BIM

Modelo BIM 3d edificio

Què és el modelatge BIM?

BIM (Building information Modeling) és el procés de generació i gestió de dades d’un edifici. Això pot abastar no només el projecte de construcció de l’edifici si no tot el cicle de vida d’aquest.

Com s’aconsegueix?

Amb la representació d’un edifici per mitjà d’objectes constructius que tenen associats les dades dels mateixos. El normal són representacions en 3D d’aquests objectes que deixen de ser línies, plans o volums per convertir-se en objectes amb propietats.

¿BIM és un programa informàtic?

No. BIM és un sistema de treball que utilitzen els programes BIM però no és un programa informàtic en concret.

Què conté un model BIM?

Conté tant la geometria com les propietats dels objectes

Quin és el format de final per a l’intercanvi de dades?

El més popular el l’IFC (Industry Foundation Classes). Permet l’intercanvi entre els diferents programes BIM que utilitzen els diferents agents de la construcció (arquitectes, enginyers, contractista, propietaris, etc). Hi ha programes gratuïts per visualitzat d’aquests arxius.

¿Com podem ajudar amb la metodologia de treball BIM?

Si necessita un model BIM d’un edifici ens podem encarregar d’aquest servei. Bé com modeladors BIM o com arquitectes col·laboradors o associats.

¿Com procedirem?

  1. Avaluarem les dades de partida disponibles. Aquests poden ser plans 2D, edifici físic o simplement res, perquè encara cal projectar l’edifici
  2. Concretarem el grau de participació en el modelatge (únicament com modeladors o com a projectistes associats o col·laboradors)
  3. Concretarem el grau de definició del model, segons l’ús que se li donarà. Això ve determinat per LOD (Level of Development)
LOD 100És el propi de les fases inicials, com estudis previs o avantprojectes
LOD 200Modelatge en el qual queda definida la geometria bàsica. Es pot extreure superfícies tant útils com construïdes. També es poden verificar els paràmetres urbanístics. A Espanya és el nivell habitual per al projecte bàsic. Els objectes arquitectònics queden definits però no les seves dimensions exactes.
LOD 300En aquest modelatge queda definit tot l’arquitectura de l’edifici. Les dimensions de cada objecte arquitectònic són necessàries i ja es pot extreure mesuraments precisos
LOD 400Nivell de modelatge amb informació addicional, on ja s’incorporen altres disciplines com estructures, instal·lacions, etc El projecte quedaria definit per obtenir ofertes dels contractistes. A Espanya és l’equivalent al projecte executiu. L’objecte està especificat per al muntatge en obra.
LOD 500Nivell de desenvolupament del model BIM està molt detallat i està pensat per a la utilització en el cicle de vida de l’edifici.

Abans de començar el modelatge farem unes proves de compatibilitat amb els elements més significatius per comprovar que el nivell de detall, dades i l’exportació a IFC són correctes.

Modelado BIM 3d urbanización

És possible realitzar models BIM de gran volum com a barris sencers. Posteriorment es poden obtenir plantes, alçats i vistes de cada edifici o de diversos. A la imatge un model BIM amb tanta informació que en una vista global apareix com taques negres. Si ens apropéssim podríem veure totes les parts de l’edifici bé modelades.

També és possible modelar un edifici existent per convertir-lo en un model BIM, amb informació de cada element. Per exemple:

  1. Bigues (tipus de material, resistència, característiques, etc)
  2. Finestres (tipus de finestra, tipus de vidres, fabricant, tipus de ferramentes, etc.)
  3. Espais (dimensions, ocupació màxima, volum, etc)
  4. Murs (resistència, característiques, etc)

Es poden guardar dades de qualsevol element per després emprar-los en informes de l’edifici.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?

Informes tècnics

Els informes tècnics poden ser molt variats depenent del que vulguis aconseguir amb ells.

Es poden classificar en:

Certificado solidez edificio

Informe: L’exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de preus, edificis, documents, etc., o en l’examen de la qüestió que s’està considerant, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc.

Dictamen: L’exposició per escrit de l’opinió que emet l’arquitecte sobre la qüestió sotmesa a consideració, i justificada sobre la base de l’informe. S’entenen inclosos els dictàmens instrumentals aportats o proposats com a mitjà de prova.

Peritatge: El dictamen pericial, oral o per escrit, que d’acord amb el que disposa la llei s’emet en un judici o sumari com a mitjà de prova, després de l’examen dels fets relacionats amb l’edificació i / o el sòl que se sotmeten a apreciació, exercitant els coneixements i la pràctica professionals necessaris per discernir sobre ells.

Certificat: El document en el qual s’assegura la veritat d’un fet i / o circumstàncies relacionades amb l’edificació i / o sòl.

Com procedirem?

Quan contacti amb nosaltres ens informa del document que necessita.

No us preocupeu si exactament no sap molt bé quin tipus de document necessita, nosaltres l’ajudarem a determinar-ho.

Avaluarem el tipus de document que necessita, farem la visita o inspecció necessària i en base a tota la documentació realitzarem l’informe tècnic.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?

Aixecament de plànols

Sección levantamiento de planos
Planta edificio

L’aixecament de plànols d’edificis, locals o habitatges consisteix en la representació plànols de plantes, alçats i / o seccions que representin la realitat construïda.

Per procedir a la seva execució, haurem de concretar l’abast d’aquests treballs per avaluar els documents necessaris per a la correcta representació. En aquests casos poden ser plantes i / o alçats i / o seccions.

També haurem de concretar el nivell de detall que haurem representar i que elements representarem segons la finalitat d’aquests documents. Si necessitem aquests documents únicament per conèixer la superfície i distribució d’un habitatge per exemple, no serà necessari indicar el pas de canalitzacions de desguàs. No obstant això, si necessitem aquests plans per a una posterior reforma, caldrà incloure aquesta informació així com d’altres.

El detall de la informació representada dependrà de l’ús final dels esmentats documents.

El resultat es pot lliurar en paper, PDF o fitxer informàtics en dues dimensions (2D) amb format DWG, DXF, etc (altres formats consultar)

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?

Modelatge 3d

Axonometría seccionada modelo BIM 3d rehabilitación

Consisteix en la creació d’un model 3d mitjançant un programari de modelatge.

Per a la nostra disciplina l’objecte a modelar principalment sol ser un edifici, encara que també pot tractar-se d’un altre tipus d’objectes (mobiliari, escala, etc)

Amb aquest modelatge s’obté una maqueta virtual des d’on es poden obtenir plantes, alçats, seccions o vistes de l’edifici o objecte 3d.

A partir d’aquesta part del procés es pot obtenir renderitzats, mitjançant un programari de renderitzats i posteriorment obtenir imatges millorades mitjançant un altre programari de tractament d’imatges.

També és possible no renderitzar i obtenir la imatge directament des del programari de tractament d’imatges.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?

Cèdules d’habitabilitat

Formulari-Cédula-d'habitabilitat

Què és la cèdula d’habitabilitat?

És un document que acredita que l’entitat de l’immoble que certifiquem, compleix amb els requisits d’habitabilitat per a l’ús d’habitatge, que exigeix la llei.

Quina validesa té la cèdula d’habitabilitat?

Aquest document té una validesa de 15 anys i és possible renovar per mantenir-lo vigent.

Quan és necessària?

Si es vol llogar o vendre un habitatge.
Si es necessita contractar els serveis d’aigua, gas i / o electricitat per a un habitatge.

Quina documentació és necessària?

Una fotocòpia del DNI del sol·licitant.
Una fotocòpia de l’escriptura per comprovar que l’entitat objecte està registrada com a habitatge. En el cas de no estar registrada com a habitatge s’hauria de realitzar un servei addicional de canvi d’ús, sempre que aquest fos possible.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?

Projectes d’edificació

Els projectes d’edificació d’obra nova tenen unes fases de redactat similars en qualsevol dels usos de l’edifici.

En general són les següents:

Estudi previ
Constitueix la fase preliminar en què s’expressen les idees que desenvolupen l’encàrrec de manera elemental i esquemàtica, mitjançant croquis o dibuixos, a escala o sense. Inclou la recollida i sistematització de la informació precisa, el plantejament del programa tècnic de necessitats, i una estimació orientativa del cost econòmic (estimació basada en mòduls) que permetin al client adoptar una decisió inicial.
L’estudi previ es diferencia de l’avantprojecte, en què els seus continguts són elementals i apreciatius, desenvolupant el programa de necessitats i analitzant la informació prèvia, que igual que el programa, ha de ser facilitada pel promotor.
L’estimació de cost pot ser global, basant-se en experiències de treballs similars.

Avantprojecte
És la fase del treball en què s’exposen els aspectes fonamentals de les característiques generals de l’obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, per tal de proporcionar una primera imatge global. Cal entendre que aquest concepte és diferent, i molt menys detallat que el que correspon a un Projecte Bàsic i es limita a establir un avanç de pressupost amb una estimació basada en mòduls, per aplicació de superfícies globals. Es diferencia de la fase anterior en la disponibilitat d’unes superfícies més aproximades a la realitat, tot i que encara imprecises, al disposar-se d’un mesurament basada en una documentació gràfica a escala, però sense delimitar.

Projecte bàsic
És la fase del treball en la qual es defineixen de forma precisa les característiques generals de l’obra mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal o altres autoritzacions administratives, però insuficient per dur a terme la construcció.

Projecte d’execució
És la fase del treball que desenvolupa el projecte bàsic, amb la determinació completa de detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, i es pot dur a terme en la seva totalitat, abans del començament de l’obra, o parcialment, abans i durant l’execució de la mateixa. El seu contingut reglamentari és suficient per obtenir el visat col·legial necessari per iniciar les obres.
No inclou altres projectes parcials o complementaris que puguin ser exigibles, però que no siguin de la competència de l’arquitecte, com ara els Projectes de Telecomunicacions, i Ascensors, ni altres treballs, que tot i ser competència de l’arquitecte, no formen part dels projectes d’edificació, com per exemple, els estudis de seguretat i salut o estudis bàsics de seguretat i salut, decoració, disseny o elecció de mobiliari, treballs de jardineria, i en general qualsevol treball que tingui la condició de complementari i independent del projecte del edifici.
El projecte d’execució pot compondre de projectes parcials realitzats per altres professionals i coordinats per l’arquitecte, d’acord el punt 2 de l’exposició de motius, l’article 4.2 i l’article 10.1 de la LOE.

Direcció d’obra
D’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació, el director d’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix ​​el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i / o les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació al fi proposat.
Altres tècnics, legalment competents, podran dirigir les obres dels projectes parcials, sota la coordinació de l’arquitecte director de l’obra, d’acord amb l’article 17.7 de la LOE.

Liquidació de l’obra
En aquesta fase s’efectua la determinació de l’estat econòmic final de l’obra mitjançant l’aplicació dels preus que regeixin en ella segons l’estat real de mesuraments de les partides que la componen, facilitades pel director d’execució de l’obra.
Correspon al director de l’obra conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades amb els visats que si escau fossin preceptius.

Altres consideracions

Depenent del tipus d’obra el projecte bàsic i el projecte executiu es fonen en un de sol, redactant un únic document anomenat projecte bàsic i executiu.

En la fase d’obra també serà necessària la intervenció del director d’execució de l’obra, competència exclusiva d’un aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de la construcció, segons disposa la LOE.

A més seran necessaris altres documents com l’estudi bàsic de seguretat o estudi de seguretat i la intervenció d’un coordinador de seguretat i salut. Segons el tipus d’obra poden ser requerits altres tècnics.

Com procedirem?

Després de contactar amb nosaltres prendrem nota de les dades necessàries per a les primeres passes. Haurem conèixer l’ús de l’edifici, el programa de necessitats i on s’ubica la parcel·la.

Quan ho tinguem avaluat li indicarem la viabilitat de la seva idea i procedirem a donar-li unes pautes d’actuació per a les següents fases. També li proporcionarem una proposta d’honoraris perquè conegui el cost dels nostres serveis dividit per les fases del projecte.

Si l’encàrrec segueix endavant iniciarem tot el procés començant per demanar la resta d’informació que necessitem per elaborar el projecte. Recordeu que necessitarem altres documents que fan altres tècnics, com per exemple un estudi geotècnic del solar. Recopilarem la informació necessària de l’ajuntament corresponent. Quan ja tinguem tota la informació realitzarem uns estudis previs o, ja directament un avantprojecte, perquè puguem valorar l’adequació del projecte a les seves necessitats.

Quan tot estigui correcte per la seva banda, passarem a la següent fase que consisteix a realitzar el projecte bàsic per a concretar tots els temes encaminats en l’avantprojecte. Amb el projecte bàsic podríem iniciar els tràmits per a sol·licitar la llicència municipal. No obstant això, també podem esperar realitzar el projecte executiu necessari per iniciar les obres ja que tot i tenir la llicència d’obres no podríem iniciar les mateixes sense tenir-lo redactat.

Ja tenint tota la documentació necessària podríem iniciar l’obra. La següent fase seria la direcció d’obra.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?