Centre sociocultural a Reinosa

Concurso centro sociocultural Reinosa

Proposta per a un nou centre sociocultural a Reinosa (Espanya). Es tracta del projecte per a un edifici situat al solar que ocupava el mercat de proveïments destruït per un incendi. L’Ajuntament de Reinosa després de l’incendi de l’edifici va convocar concurs d’idees per a la construcció d’un centre sociocultural obert a tota la ciutadania.

L’edifici està compost de tal manera que d’una banda s’alinea amb els carrers adjacents per quedar immers en la trama urbana i d’altra banda crea una plaça interna on es relaciona l’interior de l’edifici amb l’exterior.

L’edifici està compost de tres plantes: una planta soterrani i dues sobre rasant.

La planta soterrani té un ús d’aparcament, segons normativa i exigència del plec de condicions del concurs. El plec de condicions demandava l’aparcament projectat com a màxim i mínim l’indicat per la normativa municipal. No obstant això, l’edifici s’ha projectat per a l’extensió de l’aparcament a tot el solar.

A la planta baixa està situada una sala d’exposicions, tallers i cafeteria.

A la planta primera s’allotgen les aules d’aprenentatge, sales de lectura, biblioteca i tallers. Totes els espais de l’edifici poden albergar activitats que poden funcionar alhora sense entorpir unes amb les altres a nivell visual o acústic.

Veure projecte complet