POLÍTICA DE PRIVACITAT

(Aquesta Política de Privacitat és la traducció de la versió castellana, en cas de discrepància preval la versió castellana)

 

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Segons la legislació vigent, https://builarquitectura.com (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en lloc web és:

Joaquín Buil Pellón (en endavant, responsable del tractament).

Les seves dades de contacte són les següents:

Domicili professional: Carrer Farigola, 30 de la ciutat de Barcelona (Espanya)
E-mail de contacte: info@builarquitectura.com

Registre de dades de caràcter personal

Les dades personals proporcionades al lloc web, per exemple mitjançant formularis inclosos en el Lloc Web quedessin en custòdia del Responsable de Tractament. L’objectiu és prestar la informació que sol·liciti l’usuari mitjançant aquests formularis a causa d’una sol·licitud o consulta en els mateixos.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari seguiran els principis recollits en l’article 5 del RGPD:

 • Principi de legalitat, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del Tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.
Categories de dades personals

Les dades tractades en el Lloc Web són únicament identificatius. No es tracten categories especials de dades personals segons l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment per part de l’usuari. Per a això el Lloc Web sol·licitarà a l’usuari el consentiment exprés.

L’usuari podrà retirar el citat consentiment en qualsevol moment. La retirada de l’esmentat consentiment no impedirà l’accés al Lloc Web. Per a la retirada del consentiment haurà de sol·licitar al responsable del Tractament per correu electrònic a l’adreça facilitada a l’apartat “Identitat del responsable del tractament de les dades personals”

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals seran retinguts durant el temps necessari per als fins que van ser lliurats, o fins que l’usuari ho sol·liciti. No obstant això el temps de retenció de dades s’estableix en cinc anys, podent ser superior en el cas que la legislació ho sol·liciti.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita pel lloc web. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

El lloc web ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat que necessiten les dades proporcionades, evitant la pèrdua, l’alteració o la transmissió de dades il·lícitament així com l’accés no autoritzat als mateixos.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial mitjançant una transmissió xifrada o encriptada.

A causa de que el lloc web no pot garantir la seguretat total d’internet ni l’absència de hackers que puguin accedir de manera fraudulenta a les dades personals dels usuaris, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari, quan tingui coneixement la violació de la seguretat del lloc web que posi en perill la custòdia de les dades personals que comportin un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. S’entén per violació dels drets i llibertats de les persones físiques, el que estableix l’article 4 del RGPD quan ocasioni la destrucció, pèrdua, alteració accidental o il·lícita de les dades personals, així com la comunicació o accés no autoritzat als mateixos.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’usuari podrà, per tant, exercir davant del responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

Dret d’accés: és el dret de l’usuari a conèixer si el lloc web està o no tractant les seves dades i si escau conèixer el tipus de dades que custodia sobre ell. També l’origen de les dades i els destinataris de les comunicacions realitzades.

Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals inexactes o incompletes.

Dret de supressió ( “el dret a l’oblit”): És el dret de l’usuari, sempre que la llei vigent no estableixi el contrari, la supressió de les dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins que van ser aportats, l’usuari hagi retirat el seu consentiment o perquè l’usuari s’oposi quan ja no hi ha motiu per a continuar amb la seva custòdia.

Dret a la limitació del tractament: L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part del Lloc Web.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils , existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Per exercitar els seus drets haurà de realitzar una comunicació escrita adreçada al responsable del Tractament especificant:

Nom, cognoms de l’usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.

Domicili a efecte de notificacions.

Data i signatura del sol·licitant.

Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt hauran d’enviar a la següent adreça correu electrònic indicat a l’apartat “Identitat del responsable del tractament de les dades personals”.

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents del lloc web que no són controlats pel lloc web. Els titulars d’aquests llocs disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, que hauran de ser consultades per l’usuari.

 

II. POLÍTICA DE GALETES

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són arxius que emmagatzemen petites quantitats d’informació emmagatzemades al navegador de cada usuari en el seu dispositiu. Les cookies serveixen perquè el servidor recordi informació per facilitar la navegació de l’usuari pel Lloc Web i no malmeten el dispositiu de navegació.

La informació emmagatzemada per les galetes pot incloure dades com la data i hora de visita al Lloc Web i els llocs webs visitats abans o amb posterioritat a l’accés al Lloc Web. Les galetes no roben informació personal de l’usuari. Tampoc extreuen dades del disc dur de l’usuari. L’única manera que les galetes guardi informació de l’usuari és que aquest es la proporcioni personalment. Cap cookie permet comunicar-se amb l’usuari per mitjà telefònic o qualsevol altre mitjà de contacte.

Les cookies que permeten identificar una persona, es consideren galetes amb dades personals. Per tant l’usuari haurà de donar el seu consentiment per a la utilització de les mateixes. El consentiment serà comunicat oferint una decisió afirmativa, abans del tractament de les dades esmentades.

Galetes pròpies
Les galetes pròpies són les enviades al dispositiu de l’usuari i gestionades per El Titular web amb l’objectiu de millorar el funcionament, millorar la qualitat, millorar el contingut i l’experiència de l’usuari en el lloc web. També mantenen les preferències de l’usuari recurrent en el Lloc Web.

Galetes de tercers
Les galetes de tercers són utilitzades per entitats externes que proporcionen a El Titular web els serveis per millorar el Lloc Web. Els objectius principals són obtenir estadístiques i analitzar la navegació de l’usuari en el lloc web.

La informació obtinguda entre d’altres, són el nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc que correspon la IP de l’usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència, la reincidència, el temps de visites, el navegador que utilitza l’usuari o el dispositiu que utilitza l’usuari. L’objectiu de recaptar aquestes dades, és el de millorar el lloc web, detectant possibles incidències o noves necessitats per a l’usuari. La informació que es recopila és anònima i per tant els informes que es realitzen no identifiquen els usuaris.

Les entitats encarregades del subministrament de cookies podran cedir aquesta informació a tercers, sempre que la llei ho permeti.

Galetes de xarxes socials
El lloc web incorpora connectors de xarxes socials per permetre l’accés a les mateixes a partir del Lloc Web. Per tant, les galetes de les esmentades xarxes socials, poden emmagatzemar-se al dispositiu de l’usuari. Els titulars de les esmentades xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de la utilització de cookies. A títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços a aquestes xarxes socials per consultar les seves polítiques de privacitat i / o utilització de cookies.

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Desactivar, rebutjar i eliminar galetes
L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes tant parcialment com totalment, instal·lades al dispositiu. Per a això ha d’ajustar aquesta opció en el navegador que utilitza. En el moment que rebutgi en la seva totalitat o parcialment l’ús de cookies, podrà seguir accedint al lloc web, tot i que pot tenir limitada les prestacions del lloc web.

Canvis en la Política de galetes
La política de galetes del fòrum web pot canviar sense previ avís

 

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ús del lloc web implica l’acceptació de la Política de Privadesa i d’Galetes d’aquest.

El lloc web es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Galetes sense previ avís.

Aquesta política de privacitat i de Cookies està adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 

Darrera actualització: 5 d’octubre de 2.018