Projectes d’edificació

Els projectes d’edificació d’obra nova tenen unes fases de redactat similars en qualsevol dels usos de l’edifici.

En general són les següents:

Estudi previ
Constitueix la fase preliminar en què s’expressen les idees que desenvolupen l’encàrrec de manera elemental i esquemàtica, mitjançant croquis o dibuixos, a escala o sense. Inclou la recollida i sistematització de la informació precisa, el plantejament del programa tècnic de necessitats, i una estimació orientativa del cost econòmic (estimació basada en mòduls) que permetin al client adoptar una decisió inicial.
L’estudi previ es diferencia de l’avantprojecte, en què els seus continguts són elementals i apreciatius, desenvolupant el programa de necessitats i analitzant la informació prèvia, que igual que el programa, ha de ser facilitada pel promotor.
L’estimació de cost pot ser global, basant-se en experiències de treballs similars.

Avantprojecte
És la fase del treball en què s’exposen els aspectes fonamentals de les característiques generals de l’obra: funcionals, formals, constructives i econòmiques, per tal de proporcionar una primera imatge global. Cal entendre que aquest concepte és diferent, i molt menys detallat que el que correspon a un Projecte Bàsic i es limita a establir un avanç de pressupost amb una estimació basada en mòduls, per aplicació de superfícies globals. Es diferencia de la fase anterior en la disponibilitat d’unes superfícies més aproximades a la realitat, tot i que encara imprecises, al disposar-se d’un mesurament basada en una documentació gràfica a escala, però sense delimitar.

Projecte bàsic
És la fase del treball en la qual es defineixen de forma precisa les característiques generals de l’obra mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal o altres autoritzacions administratives, però insuficient per dur a terme la construcció.

Projecte d’execució
És la fase del treball que desenvolupa el projecte bàsic, amb la determinació completa de detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips, i es pot dur a terme en la seva totalitat, abans del començament de l’obra, o parcialment, abans i durant l’execució de la mateixa. El seu contingut reglamentari és suficient per obtenir el visat col·legial necessari per iniciar les obres.
No inclou altres projectes parcials o complementaris que puguin ser exigibles, però que no siguin de la competència de l’arquitecte, com ara els Projectes de Telecomunicacions, i Ascensors, ni altres treballs, que tot i ser competència de l’arquitecte, no formen part dels projectes d’edificació, com per exemple, els estudis de seguretat i salut o estudis bàsics de seguretat i salut, decoració, disseny o elecció de mobiliari, treballs de jardineria, i en general qualsevol treball que tingui la condició de complementari i independent del projecte del edifici.
El projecte d’execució pot compondre de projectes parcials realitzats per altres professionals i coordinats per l’arquitecte, d’acord el punt 2 de l’exposició de motius, l’article 4.2 i l’article 10.1 de la LOE.

Direcció d’obra
D’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació, el director d’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix ​​el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i / o les condicions del contracte, per assegurar la seva adequació al fi proposat.
Altres tècnics, legalment competents, podran dirigir les obres dels projectes parcials, sota la coordinació de l’arquitecte director de l’obra, d’acord amb l’article 17.7 de la LOE.

Liquidació de l’obra
En aquesta fase s’efectua la determinació de l’estat econòmic final de l’obra mitjançant l’aplicació dels preus que regeixin en ella segons l’estat real de mesuraments de les partides que la componen, facilitades pel director d’execució de l’obra.
Correspon al director de l’obra conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades amb els visats que si escau fossin preceptius.

Altres consideracions

Depenent del tipus d’obra el projecte bàsic i el projecte executiu es fonen en un de sol, redactant un únic document anomenat projecte bàsic i executiu.

En la fase d’obra també serà necessària la intervenció del director d’execució de l’obra, competència exclusiva d’un aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de la construcció, segons disposa la LOE.

A més seran necessaris altres documents com l’estudi bàsic de seguretat o estudi de seguretat i la intervenció d’un coordinador de seguretat i salut. Segons el tipus d’obra poden ser requerits altres tècnics.

Com procedirem?

Després de contactar amb nosaltres prendrem nota de les dades necessàries per a les primeres passes. Haurem conèixer l’ús de l’edifici, el programa de necessitats i on s’ubica la parcel·la.

Quan ho tinguem avaluat li indicarem la viabilitat de la seva idea i procedirem a donar-li unes pautes d’actuació per a les següents fases. També li proporcionarem una proposta d’honoraris perquè conegui el cost dels nostres serveis dividit per les fases del projecte.

Si l’encàrrec segueix endavant iniciarem tot el procés començant per demanar la resta d’informació que necessitem per elaborar el projecte. Recordeu que necessitarem altres documents que fan altres tècnics, com per exemple un estudi geotècnic del solar. Recopilarem la informació necessària de l’ajuntament corresponent. Quan ja tinguem tota la informació realitzarem uns estudis previs o, ja directament un avantprojecte, perquè puguem valorar l’adequació del projecte a les seves necessitats.

Quan tot estigui correcte per la seva banda, passarem a la següent fase que consisteix a realitzar el projecte bàsic per a concretar tots els temes encaminats en l’avantprojecte. Amb el projecte bàsic podríem iniciar els tràmits per a sol·licitar la llicència municipal. No obstant això, també podem esperar realitzar el projecte executiu necessari per iniciar les obres ja que tot i tenir la llicència d’obres no podríem iniciar les mateixes sense tenir-lo redactat.

Ja tenint tota la documentació necessària podríem iniciar l’obra. La següent fase seria la direcció d’obra.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?