Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Formulario solicitud certificado ITE

Què és una ITE?

La Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici realitzada per un tècnic competent (1) sobre la base de la qual redacta el corresponent informe sobre l’estat de l’edifici.

Què regula l’ITE?

Aquesta inspecció ve regulada pel Decret 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici (DOGC 2015.05.07) que va entrar en vigor el 27 maig 2015.

Objectiu de l’ITE

L’objectiu principal és fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar la seva Propietat el coneixement de l’estat en què es troben, així com de les possibilitats de millora, perquè pugui programar les actuacions i acordar l’aportació dels fons necessaris per a la rehabilitació, conservació i adequació dels habitatges als requeriments que regula la normativa vigent. En aquest sentit el Decret regula la Inspecció Tècnica dels Edificis i la programació d’aquestes inspeccions.

En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. La inspecció és visual i dels elements comuns, encara que per inspeccionar hagi de accedir a zones d’ús privatiu. En aquest sentit, la Propietat té l’obligació de facilitar l’accés als habitatges i altres entitats de l’edifici.

Procediment de l’ITE

1. Inspecció tècnica visual dels elements comuns (2) de l’edifici que realitza un tècnic competent (1) sota l’encàrrec de la Propietat.
2. Redacció de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) per part del propi tècnic.
3. Emissió del Certificat d’Aptitud (CA) per part de l’Administració.
4. En funció del tipus de deficiències de l’informe IITE: la redacció d’Informes de Verificació per part d’un tècnic que acreditin que el Certificat d’Aptitud manté la seva vigència.
5. Si l’edifici té deficiències: elaboració d’un Programa de Rehabilitació per a la seva reparació, supervisat per un tècnic competent.
6. Formalització del llibre de l’edifici per part de la Propietat.

Quins edificis han de passar l’ITE?

La Inspecció Tècnica és obligatòria en els següents supòsits.

– Edificis plurifamiliars d’habitatges (3) i determinades habitatges unifamiliars, tots ells de més de 45 anys d’antiguitat (4). Quant als habitatges unifamiliars estan exempts de la inspecció els que tinguin l’edificació principal separada 1,5 metres o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.

– Edificis o habitatges dels edificis que es vulguin acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

– Quan ho determinin els programes o les ordenances locals.

Calendari de l’ITE

El Decret fixa uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:

Habitatges plurifamiliarsHabitatges unifamiliars(6)
Antiguitat de l’edifici (5)Data límit Antiguitat de l’edifici  Data límit
entre 1951 y 196031/12/2015 anteriors a 190031/12/2016
entre 1961 y 197131/12/2016entre 1901 y 193031/12/2017
a partir de 1971quan compleixi 45 anysentre 1931 y 195031/12/2018
  entre 1951 y 196031/12/2019
  entre 1961 y 197531/12/2020
  a partir de 1975quan compleixi 45 anys

El certificat d’aptitud

Un cop la Propietat disposa de l’informe ITE, té un termini màxim de 4 mesos per a sol·licitar el Certificat d’Aptitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La vigència i el tipus de Certificat d’Aptitud estarà en funció de la qualificació de les deficiències identificades en l’informe:

Deficiències de l’edificiCertificat d’AptitudValidesaNecessitat d’Informe de verificació
Sense deficiènciesApte10 anys
LleusApte10 anys
ImportantsApte provisional6 anys (7)cada 2 anys
Greus o molt greus amb mesures cautelars executadesApte cautelarment3 anys (7)cada ≤ 1 any (segons criteri tècnic)
Greus o molt greus sense mesures cautelars executadesDenegació

Les deficiències greus o molt greus identifiquen l’existència de risc imminent per a les persones o béns i, en conseqüència, cal que la Propietat encarregui l’adopció de mesures cautelars i urgents de seguretat amb caràcter previ a l’execució de les obres de reparació.

Obligacions de la propietat

– Encarregar l’Informe d’inspecció tècnica a un tècnic competent (1) i facilitar l’accés als habitatges i altres entitats de l’edifici per permetre la inspecció dels elements comuns.
– Sol·licitar el Certificat d’Aptitud a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
– En cas d’existència de deficiències qualificades com a “importants”, “greus” o “molt greus”, encarregar les Inspeccions de verificació a un tècnic competent (1) en els terminis que indiqui l’informe ITE.
– Si l’informe ITE recull l’existència de deficiències, encarregar un Programa de Rehabilitació, aprovar-lo i constituir una reserva econòmica específica per a les obres de reparació.
– Dur a terme les obres necessàries per a esmenar les deficiències i garantir el bon estat de conservació i manteniment de l’edifici.
– Constituir el Llibre de l’Edifici a partir de la documentació generada per la Inspecció Tècnica.

Aquesta guia és merament informativa basada en la regulació per a Catalunya i pot estar subjecta a canvis segons es modifiqui la normativa.

(1) Tècnic competent: definit a l’article 7.4 del Decret 67/2015 (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació). En aquest document totes les referències que es fan al tècnic cal entendre-les com tècnic competent.
(2) Per emetre l’informe sobre l’estat dels elements comuns de l’edifici el tècnic pot haver d’accedir per zones d’ús privatiu.
(3) El Decret és d’aplicació als edificis on hi hagi l’ús habitatge, independentment que pugui haver altres usos.
(4) Queden exclosos de l’obligació d’Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges sobre els quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.
(5) Per als habitatges plurifamiliars construïts abans de 1950 el Decret d’ITE anterior (D. 187/2010 sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges) fixava com a data límit per passar la inspecció el 31/12/2013.
(6) Els habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’arribar als 45 anys no tenen l’obligació de presentar l’Informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.
(7) Validesa condicionada a inspeccions de verificació periòdiques realitzades per un tècnic competent.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?