Informes tècnics

Els informes tècnics poden ser molt variats depenent del que vulguis aconseguir amb ells.

Es poden classificar en:

Certificado solidez edificio

Informe: L’exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de preus, edificis, documents, etc., o en l’examen de la qüestió que s’està considerant, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc.

Dictamen: L’exposició per escrit de l’opinió que emet l’arquitecte sobre la qüestió sotmesa a consideració, i justificada sobre la base de l’informe. S’entenen inclosos els dictàmens instrumentals aportats o proposats com a mitjà de prova.

Peritatge: El dictamen pericial, oral o per escrit, que d’acord amb el que disposa la llei s’emet en un judici o sumari com a mitjà de prova, després de l’examen dels fets relacionats amb l’edificació i / o el sòl que se sotmeten a apreciació, exercitant els coneixements i la pràctica professionals necessaris per discernir sobre ells.

Certificat: El document en el qual s’assegura la veritat d’un fet i / o circumstàncies relacionades amb l’edificació i / o sòl.

Com procedirem?

Quan contacti amb nosaltres ens informa del document que necessita.

No us preocupeu si exactament no sap molt bé quin tipus de document necessita, nosaltres l’ajudarem a determinar-ho.

Avaluarem el tipus de document que necessita, farem la visita o inspecció necessària i en base a tota la documentació realitzarem l’informe tècnic.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?