Certificacions energètiques

Calificación energética de un edificio
Etiqueta energética de un edificio

¿Què s’obté amb el certificat energètic?

Amb el certificat s’obté una avaluació objectiva, i amb paràmetres homogenis, de la quantitat d’energia requerida per utilitzar un edifici en condicions normals i les emissions de CO2 que se’n deriven.

Es tracta d’un document reglamentat pel que fa a la seva redacció i tramitació.

El certificat d’eficiència energètica proporciona a l’usuari final informació útil sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Així mateix, també proposa opcions de millora de l’eficiència energètica a l’usuari mitjançant unes recomanacions.

Obligatorietat de disposar d’un certificat d’eficiència energètica

Tenen l’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica i d’exhibir l’etiqueta energètica corresponent:

  1. Els edificis o parts dels mateixos que es posin a la venda o lloguer d’un nou arrendatari (a tota oferta, promoció i publicitat, i en el moment de la transacció immobiliària).
  2. Els edificis o parts dels mateixos en què una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
  3. Els edificis privats de més de 500 m² i freqüentats pel públic han de mostrar-ho en lloc destacat, sempre que sigui exigible la seva obtenció.

Estan exclosos: monuments protegits; edificis religiosos o llocs de culte; construccions provisionals; edificis industrials, de la defensa i agrícoles; edificis de superfície útil inferior a 50 m²; edificis destinats al seu enderroc; edificis o habitatges amb un ús inferior a quatre mesos a l’any.

Procediment a seguir per fer un Certificat i ús del mateix

En primer lloc, el propietari ha d’encarregar la certificació energètica a un tècnic competent, que és qui la realitza; i delegar la seva tramitació administrativa mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), en base al seu model de representació proporcionat per a aquesta entitat.

Quins treballs ha de realitzar el tècnic?

– Inspeccionar l’edifici o part de l’edifici per a realitzar la recollida d’informació, proves i comprovacions necessàries amb l’objectiu de conèixer-lo i disposar de totes les dades requerides per elaborar la certificació energètica. Les dades mínimes a recollir són:

• Any de construcció i referència cadastral.
• Aixecament gràfic i càlcul de superfícies.
• Emplaçament i orientació per obtenir l’estudi d’ombres.
• Sistemes constructius de l’envoltant i tipus d’obertures.
• Estudi de les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ACS, il·luminació, potència, rendiment …
• Altres (específic per a cada cas)

– Elaborar la certificació energètica, amb un programa informàtic reconegut, incloent com mínim els aspectes normativament exigits:

• Identificació de l’edifici.
• Procediment reconegut utilitzat.
• Normativa tèrmica d’aplicació en el moment de la construcció.
• Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: sistema de l’envoltant tèrmica (aïllament i estanquitat dels tancaments i obertures de façanes i cobertes) i els sistemes tèrmics (eficiència energètica dels sistemes productors d’aigua calenta sanitària, calefacció i climatització) amb incidència de les ombres pròpies i alienes.
• Qualificació d’eficiència energètica obtinguda.
• Recomanacions viables per a la millora dels nivells òptims o rendibles d’eficiència energètica (es tracta només de recomanacions i en cap cas és obligatòria la seva realització).
• Descripció de les proves i comprovacions dutes a terme a l’edifici.

– Tramitar el certificat d’eficiència energètica corresponent, de manera telemàtica, a través de l’ICAEN per a l’obtenció de l’etiqueta energètica i per a la seva inscripció en el Registre públic d’edificis amb certificat d’eficiència energètica.

– Lliurar el certificat i l’etiqueta al propietari sol·licitant.

Validesa del certificat d’eficiència energètica

La validesa del Certificat i etiqueta és de 10 anys. Un cop expirat aquest termini caldrà renovar-lo. No obstant això, si posteriorment a una intervenció es considera que aquesta incorpora millores que poden modificar els valors del Certificat d’Eficiència Energètica es pot, de forma voluntària, actualitzar el Certificat, procedint de nou a la seva qualificació.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?