Reforma d’habitatges

Proyecto planta reforma vivienda

El procés d’intervenció en la reforma d’un habitatge dependrà de l’envergadura i abast de la mateixa.

La redacció del projecte dependrà del tipus d’intervenció a realitzar. Depenent si la intervenció inclou afectació a la envans, per una nova distribució, o si la intervenció inclou una reparació, consolidació o reforç estructural, o en canvi, es tracta d’una unió entre dos habitatges o la segregació entre dos o més habitatges, el projecte a realitzar serà diferent.

En aquests casos cal estudiar cada projecte segons el municipi al qual pertanyen.

Com procedirem?

Plano planta rehabilitacion vivienda

Procedirem a avaluar l’estat de l’habitatge i si cal alguna intervenció estructural o aquesta afectada per alguna patologia que hàgim de reparar per incloure-la al projecte.

Realitzarem un pla de l’estat actual i de les patologies detectades (si n’hi ha).

Analitzarem les possibles millores tant acústicament com tèrmicament.

Analitzarem les seves necessitats i proposarem una millora dels espais tant funcionalment com en relació a l’edifici i l’espai exterior.

Analitzarem els materials més adequats a les seves necessitats.

Amb totes les anàlisis realitzades li proposarem una proposta on podrà veure com quedarà el seu futur llar.

Quan estigui convençut de la proposta iniciarem la redacció del projecte per a l’obtenció de la llicència d’obres. Aquest projecte inclourà, entre altres documents, un estat d’amidaments i un pressupost separats per partides d’obra per a que tingui coneixement de la valoració del cost de l’obra. Amb l’estat d’amidaments dels contractistes podran presentar la seva millor oferta sobre la reforma del teu habitatge sempre sobre el mateix estat d’amidaments, perquè puguis comparar entre ells sobre el mateix estat d’amidaments.

Si així ho desitja, a la reforma es pot incloure el mobiliari de tot l’habitatge perquè només hagis de ocupar-te d’anar a viure.

Tot i que el projecte sigui petit, té una complexitat no només de tècnica constructiva i normativa de la construcció, sinó en la tramitació de tota la documentació. Quan el projecte aquest finalitzat s’haurà de tramitar la documentació per obtenir la llicència municipal d’obres. Si ho desitja podem encarregar-nos de tot. Quan acabi l’obra, possiblement necessitarà altres serveis com cèdula d’habitabilitat, certificat energètic, etc. Si ho desitja també podem encarregar-nos d’aquests documents i la seva tramitació. Sempre estarem al seu costat per assessorar-se professionalment i amb independència de la resta d’intervinents, cosa que no passa quan la reforma s’encarrega a una empresa que s’ocupa de tot: disseny, construcció i tramitació d’expedients.

L’arquitecte de la propietat és una figura que ha existit sempre. És un professional contractat pel client i independent de la resta d’intervinents en l’obra i que sempre estarà de part seva.

NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?