Projectes de rehabilitació

Rehabilitación viga

El procés a realitzar en un projecte de rehabilitació dependrà de l’abast del mateix.

Si es tracta d’una intervenció puntual necessitarà una tramitació diferent que un projecte de rehabilitació integral de tot l’edifici.

Depenent del projecte pot ser que només sigui necessari un projecte tècnic.

També haurem de conèixer si la intervenció es tracta d’una restauració, reparació, rehabilitació, consolidació o reforç segons els resultats de l’estudi previ a realitzar.

Durant la visita l’informarem si cal la implantació de mesures cautelars com apuntalaments, col·locació de xarxes, instal·lació de proteccions, etc.

També l’informarem del procediment a seguir durant tot el procés de rehabilitació ja que pot variar segons cada cas.

Com procedirem?

Planos rehabilitación edificio
Planos de rehabilitación edificio
Detalles rehabilitación

Depenent de cada cas procedirem d’una o altra manera però en general, en primer lloc caldrà identificar si la intervenció és puntual o integral a tot l’edifici.

Amb tot això iniciarem les següents fases del nostre protocol, que entre altres comprèn:

 1. Fase inicial de recollida de dades
  1. Coneixement històric de l’edifici i de les diferents intervencions practicades al llarg dels anys
  2. Obtenció de la geometria general de l’edifici
  3. Obtenció de la geometria específica dels elements estructurals
  4. Quantificació de les deformacions existents
  5. Coneixement de l’estat real de conservació dels diferents elements
  6. Detecció de possibles patologies en els materials
  7. Estimació de la resistència real dels diferents materials
  8. Anàlisi de l’estat de les construccions pròximes
  9. Elaborar un pla de cates
 2. Resultats de procés per valorar el tipus d’intervenció. Avaluació del tipus d’intervenció restauració, reparació, rehabilitació, consolidació o reforç
 3. Elaboració del projecte d’intervenció segons el cas
 4. Direcció de les obres segons el tipus d’intervenció
NECESSITA AQUEST SERVEI O MÉS INFORMACIÓ?