Centre sociocultural a Reinosa

Concurso centro sociocultural Reinosa

Després de l’incendi del mercat de proveïments del municipi de Reinosa, situat a la comunitat autònoma de Cantàbria (Espanya), l’ajuntament convoca concurs per recuperar el solar per a un ús de centre sociocultural.

El projecte proposa un edifici en “L” per a la creació d’una plaça nova davant de l’edifici, que pot ser utilitzada pels usuaris a l’estiu com a ampliació del centre sociocultural. Sota la plaça se situa l’aparcament amb les places que sol·licita l’entitat convocant segons la normativa. No obstant això el projecte està configurat per proposar l’extensió de l’aparcament subterrani a tot el solar, si fos necessari. La resta de l’edifici es compon en sala d’exposicions, bar- restaurant, sales de tallers, aules d’estudi i sales de lectura. Tots els espais poden funcionar autònomament i simultàniament sense interferir els usos de la resta d’espais.

Les cobertes es proposen inclinades causa de l’elevada pluviometria de la zona. Així mateix es proposen porxos per protegir els accessos a l’edifici de la pluja.

L’edifici es projecta per a l’adaptació al lloc, alineant carrers per fusionar-ho amb la trama urbana. Així mateix, es proposa l’edifici revestit amb un aplacat de pedra amb aïllament al seu interior, per evitar els ponts tèrmics de l’edifici.

ESTAT ORIGINAL

Estado inicial plaza abastos Reinosa

Imatge cedida per l’entitat convocant.

PROJECTE

Objectius

L’objecte del projecte presentat a concurs és la concepció d’un espai per al municipi de Reinosa, que serveixi com a centre sociocultural, sobre les restes de l’antic mercat de proveïments. L’edifici es proposa com un centre de reunió per a tots els habitants de Reinosa, independentment de la seva edat.

Es proposa com un centre d’intercanvi d’idees en què es produeixi un procés d’informació-formació i projecte de noves idees de diferents àmbits.

Emplaçament

L’edifici es proposa en la parcel·la en forma angular entre els carrers de Menéndez Pelayo i el carrer Juan José Ruano, deixant d’aquesta manera un espai exterior dins de la parcel·la, que unit a la resta de l’espai públic existent, conformen un espai més ampli a manera de nova plaça, on es poden realitzar totes les activitats d’exteriors pròpies del centre i d’aquesta manera apropar aquestes activitats a la població i fer-los partícips de les mateixes.

En la conformació d’aquesta plaça es posen de rellevància espais de Reinosa que abans eren residuals o irrellevants. El carreró que quedava entre el mercat i el mur del carrer del Sol queda ara diluït a la plaça de nova creació, desapareixent com carreró per esdevenir plaça. L’escala de comunicació entre el carrer Sol i el citat carreró pren ara més protagonisme. La pròpia carrer del Sol es converteix en un balcó per contemplar les activitats que es realitzin a l’exterior del centre sociocultural.

La proposta d’implantació proposa un primer lloc de recepció i trobada a la plaça conformada per l’edifici.

L’edifici

L’edifici està compost per tres mòduls, que resolen tot el programa de necessitats.

Aquests tres mòduls són els següents:

a) mòdul d’aparcament (planta soterrani)

b) mòdul de sala d’exposicions (planta baixa)

c) centre sociocultural (planta baixa i primera)

Plano de situación centro sociocultural en Reinosa
Superficies centro sociocultural en Reinosa

Mòdul de sala d’exposicions

El mòdul de sala d’exposicions, situat a la planta baixa, amb accés al vestíbul. Aquest espai està pensat per a l’exposició de les activitats pròpies del centre, com a lloc de jocs, etc. També té accés a l’espai exterior, per a quan sigui d’interès mantenir una relació amb les activitats que es realitzin a l’exterior. Aquest accés també serveix per a l’accés des de l’exterior dels materials necessaris per al muntatge d’exposicions, independitzant en aquests moments aquest espai, sense entorpir les activitats del centre.

La sala d’exposicions també disposa d’un magatzem contigu per emmagatzemar materials necessaris per a les activitats pròpies d’aquesta sala.

Aquest mòdul està compost d’una coberta a dues aigües, amb una estructura de biga en gelosia, per deixar un espai totalment diàfan, adaptable a qualsevol tipus d’activitat.

La coberta està composta de plaques metàl·liques amb lluernes correguts en els laterals i en el carener per, a més de donar il·luminació, crear un aspecte de façana a la coberta.

La coberta de la sala d’exposicions es perllonga cap a l’exterior per acompanyar al visitant des de l’exterior fins a l’entrada de l’edifici, en un espai cobert on en aquest recorregut pot ja visualitzar les activitats que es produeixen a l’interior de la sala d’exposicions.

Planta baja centro sociocultural en Reinosa
Superficies centro sociocultural en Reinosa

Mòdul del centre sociocultural

Aquest mòdul és pròpiament el nucli de centre sociocultural. Està dividit en dues plantes. A la primera planta trobem el vestíbul que té accés al carrer Menéndez Pelayo com a la plaça de nova creació. També té accés directe a l’aparcament subterrani. Des del vestíbul podem accedir a la cafeteria, a la sala d’exposicions i a les sales polivalents.

La cafeteria està composta de sala, cuina, vestuari del personal i magatzem. La cafeteria té accés des de l’exterior a través d’un espai cobert per refugiar-se de la pluja, en l’inici del carrer Menéndez Pelayo. També té un accés pel mateix carrer, per a l’entrada de mercaderies, independitzant de l’accés al públic. Aquesta part de l’edifici pot funcionar de manera autònoma si el centre està tancat. La sala està composta per barra, tamborets, taules i butaques, aquests últims per emfatitzar la sala com un altre lloc d’intercanvi d’idees d’una manera més distesa.

Els espais polivalents tenen també accés des del vestíbul. Són de dimensions diferents per adaptar-se a diversos tipus d’activitats i disposen de magatzem contigu, un per a cada sala.

A la planta superior s’ubiquen totes les aules, tallers i espais coworking. Com no té cap planta a la part superior, l’estructura de la coberta es resol amb unes bigues en gelosia a dues aigües. Com a conseqüència del tipus d’estructura, tenim una planta totalment diàfana que en un futur podria albergar altres distribucions, canvi o addició d’altres activitats.

La planta disposa al vestíbul d’alguns butaques per a l’intercanvi d’idees en un lloc fora de les aules.

Els tallers al seu torn disposen de zones amb butaques per tractar temes d’una manera més relaxada.

A l’entrada del carrer Menéndez Pelayo cantonada amb carrer Sol el volum es desmaterialitza en la seva cantonada, per desfogar l’entrada estreta al carrer. D’altra banda, es genera un porxo que serveix d’entrada a la cafeteria. Protegeix l’accés de la pluja, amplia el carreró antic i, afegit a la vidriera de la cafeteria, permet una transparència a la plaça que ajuda a la visita de la mateixa. Aquesta mateixa transparència la podem trobar en la doble entrada que a més serveix d’unió entre dues zones del municipi.

Les façanes segueixen una successió de buits compassats, trencats en ocasions per algun buit excepcional fruit de la desmaterialització de la façana, trencant la imatge clàssica d’un edifici amb coberta a dues aigües.

Planta primera centro sociocultural en Reinosa
Superficies centro sociocultural en Reinosa

Mòdul aparcament

El mòdul d’aparcament, situat en planta soterrani sota la plaça de nova creació, dins de la parcel·la. Té accés per als vianants i rodat a la part amb la rasant més baixa de la parcel·la. Té accés directe al vestíbul del centre sociocultural. En aquest mòdul, a més de les funcions pròpies d’aparcament, també se situen la zona de quarts tècnics. Aquest mòdul pot funcionar de manera independent del centre sociocultural, quan aquest no funcioni.

Planta sótano centro sociocultural en Reinosa
Superficies centro sociocultural Reinosa