Centre comercial i oficines fàbrica Clesa

Concurso fábrica Clesa Alejandro de la Sota Madrid

La Central Lechera Clesa va ser projectada per l’arquitecte Alejandro de la Sota juntament amb l’enginyer Manuel Ramos. És una de les primeres obres a Espanya amb estructura de formigó pretensat que va facilitar l’obtenció d’un gran espai diàfan i que va canviar la trajectòria de l’Arquitectura Moderna a Espanya. La seva construcció es va realitzar entre els anys 1958 a 1966. Era una factoria dedicada a la producció de productes lactis. Després de la fallida de Rumasa la propietat passa a Metrovacesa, qui pretenia realitzar un complex residencial, hoteler i comercial a la zona. Una de les actuacions era l’enderrocament de la factoria. Una llicència d’obres i unes tanques d’una empresa de demolicions va fer saltar les alarmes. El Col·legi d’Arquitectes de Madrid intenta convèncer a l’Ajuntament de Madrid i Metrovacesa per a la conservació de l’edifici, una mica complicat d’entendre tractant-se d’una fàbrica vella en desús i un edifici no catalogat. Finalment Metrovacesa proposa un concurs per conservar la factoria i el seu entorn, on s’ha de proposar usos i proposta arquitectònica. La fàbrica Clesa és una obra de l’arquitectura moderna estudiada a les universitats i està documentada a la Fundación DOCOMOMO Ibérica com a obra de l’arquitectura industrial espanyola.

El projecte presentat es basa en la conservació de l’edifici donant-li un ús de centre comercial amb unes oficines en forma de viver d’empreses. Per a la resta del conjunt es proposa la construcció d’un hotel. A banda i banda de la fàbrica es projecta dues places públiques. A la plaça situada entre l’hotel i la fàbrica, es proposa un aparcament públic subterrani amb connexió al centre comercial.

Per adaptar la necessària altura de la factoria lletera al nou ús, on ja no és necessària, es proposa la construcció d’unes plantes intermèdies, totalment permeables per no perdre la fluïdesa espacial. En l’edifici es proposa dos recorreguts a manera de carrers interns que uneixen tant les dues places com la zona de l’avinguda del Cardenal Herrera Oria amb els nous carrers oposades a aquesta, a manera d’un “cardus i decumanus” que es creuen en una plaça interna on s’allotgen tots les comunicacions de les diferents plantes.

ESTAT ORIGINAL

Imatges cedides per l’entitat convocant.

PROJECTE

Plano de situación fábrica Clesa Madrid

Emplaçament

El conjunt objecte del projecte queda dividit en les següents parts:

  1. Edifici de l’antiga fàbrica Clesa en què es proposa la rehabilitació, d’una banda, un centre comercial per a la zona de les naus centrals i, d’altra banda, un centre de negocis per a la zona de les antigues oficines de la fàbrica. Tots dos usos funcionen de manera independent.
  2. Edifici d’ús hoteler situat al costat de la parcel·la contigua al carrer Illa de Sicília.
  3. Plaça pública situada sobre la coberta de l’aparcament subterrani que dóna a la façana est del centre comercial.
  4. Parc públic situat en la resta de la parcel·la que queda a la part contigua a la façana oest del centre comercial.
  5. Aparcament subterrani per al centre comercial situat sota la plaça de nova creació situada a l’interior de l’illa entre el centre comercial i l’edifici hoteler.

Exterior de l’edifici

Es proposa la conservació de les façanes protegides en nord i oest.
A la façana oest es proposa reposar la zona enderrocada l’antic moll de càrrega amb un accés a la zona de descàrrega i finestres corregudes per a la zona de supermercat.

A la façana sud es proposa una façana més sòbria, interrompuda únicament per la tribuna mirador de la rampa d’accés a la passarel·la dels suports dels dipòsits i les reixetes, o petits forat de ventilació, de la planta tècnica.

A la façana est es proposa unes vidrieres per permetre la transparència visual des de la plaça del centre comercial.

Per a totes les façanes es proposa, en la mesura del possible, la configuració d’aquesta amb els mateixos blocs existents a les altres façanes per no perdre la idea de conjunt de les mateixes.

A causa de que la coberta serà vista en la seva totalitat per la torre proposada en el complex adjacent i l’hotel del mateix complex es proposa la rehabilitació d’aquesta sense materials reflectants en el respectiu a la coberta inclinada i pel que fa a les cobertes planes, transitables amb paviments adequats, tarima de fusta o similar i, en les cobertes planes no transitables, la creació d’una coberta vegetal que donarà colorit a l’edifici en la seva part superior.

Plaça i parc

Com configuració exterior es proposa una plaça dura situada a la coberta de l’aparcament que serveix d’avantsala a l’entrada al centre comercial.
Per a l’espai exterior de la zona oest de la parcel·la es proposa un parc públic. El citat parc té una composició lineal no orgànica, traçada mitjançant línies rectes que configuren recorreguts i la intersecció genera espais on es poden situar petites places com a zones de punt de trobada i jocs infantils, estanys o espais per a l’exposició d’escultures. Així doncs, es proposa la utilització del parc com a exposició d’escultures a l’aire lliure.

Esquemas fábrica Clesa Madrid
Sección usos fábrica Clesa Madrid

Aparcament

Es proposa un aparcament subterrani amb accés rodat per la prolongació del carrer Xaudauro.
L’accés de vianants es proposa mitjançant sortides directament a la plaça i al centre comercial.
Es configura en dues plantes comunicades amb rampes de tram recte.
A la coberta queda situada la plaça pública.

Hotel

L’edifici contigu al carrer illa de Sicília es proposa com a ús hoteler en la seva planta baixa i les quatre superiors. El terrat es proposa com a espai d’esbarjo dels usuaris de l’hotel.
El primer soterrani de l’edifici que comunica directament amb la plaça pública de nova creació es proposa com a comercial i de restauració principalment. Amb això s’aconsegueix envoltar al màxim la plaça de nova creació i no tenir espais residuals sense ocupació que generarien amb el temps una zona degradada dins de la mateixa. També s’ha de d’utilitzar part d’aquesta planta, a la seva zona contigua al carrer Illa de Sicília, per la situació de la rampa de l’aparcament de l’hotel i reservar una zona per aparcament que completi el del soterrani inferior, que sol·licita el planejament.
El soterrani inferior es proposa com a ús exclusiu de l’aparcament de l’hotel. L’altura del sòl d’aquest coincideix amb el forjat de la primera planta de l’aparcament de la plaça. Hi ha la possibilitat de comunicar tots dos aparcaments, encara que en la proposta no es contempla, deixant tots dos aparcaments independents.

Sección fábrica Clesa Madrid
Sección fábrica Clesa Madrid

Edifici de Centre Comercial

Es proposa la utilització de les naus centrals de l’antiga fàbrica Clesa com a centre comercial. La proposta divideix les naus en cota 0,00m i la nau en cota 4,33m en dues plantes donada l’alçada de les mateixes.
La planta de la nau situada a cota 0,00m organitza tot l’espai de recepció de l’edifici. Posseeix tres entrades que comuniquen les diferents façanes amb l’exterior. Una porta està situada a la façana oest i dóna a la plaça de nova creació. Les altres dues entrades donen una a la façana nord i una altra a la sud, creant entre elles, a l’interior de l’edifici, una comunicació a manera de carrer interior que comunica les dues entrades i en la qual es pot observar en un dels seus costats les diferents botigues que composen la planta a cota 0,00m. Totes aquestes entrades, així com la comunicació de la porta a la façana oest, interseccionen en un punt que coincideix amb l’antiga zona d’esterilització, que funciona com una plaça de trobada i nus de comunicacions amb les diferents plantes del centre comercial.

Aquesta nova zona de plaça interna comunica les diferents plantes de l’edifici mitjançant unes escales mecàniques o mitjançant uns ascensors panoràmics.
L’accés final que desemboca a l’esmentada plaça interna provoquen al visitant una mirada cap a la part superior a causa de la important altura d’aquest espai, que proporcionen una percepció immediata de l’organització de l’edifici i els diferents espais a visitar.

La planta situada a cota -1,90m ocuparà una zona d’accés que dóna a la façana oest de l’edifici i conseqüentment al parc adjacent. En aquesta planta es proposa l’emplaçament d’un supermercat a la resta de la planta no ocupada per l’accés. El citat accés comunicarà, d’una banda, amb una escala mecànica amb la plaça interna. La dita plaça interior es pot observar a l’arribada per la façana oest gràcies a l’existència del pou de llum que conté. D’altra banda, l’esmentat accés també comunica, mitjançant unes rampes mecàniques amb el soterrani situat en planta cota -4,30m i al seu torn amb l’aparcament subterrani exterior a l’edifici.

Al final de la planta en cota -1,90m. se situa la zona de càrrega i descàrrega del supermercat i del centre comercial. Aquesta zona té capacitat per entrar amb camions a l’interior de l’edifici i realitzar la càrrega i descàrrega a l’interior del mateix. Tot material descarregat en aquesta zona pot ser transportat mitjançant un muntacàrregues a la resta de l’edifici. El citat muntacàrregues travessa des de la planta situada a cota -4,30m, que pot ser utilitzada com a magatzem de subministraments, fins a les diferents plantes. Aquest muntacàrregues també serveix per a l’evacuació de residus i embalatges de les diferents botigues d’una manera ràpida sense interferir en l’operativa pública del centre comercial.
La planta situada a cota + 1,63m a la nau, donada la baixa altura, es proposa principalment com a planta tècnica, aprofitant la seva edificabilitat per a la creació de noves plantes de venda comercial situades en les dues naus. Es proposa demolir una part d’aquesta planta per al pas de les escales mecàniques. Si situa també els lavabos principals del centre comercial a què es accedeixen des d’una rampa o escala situada en planta baixa. En aquesta planta també se situen els vestidors del personal, zona de neteja i seguretat del centre. A més de la comunicació amb el centre comercial posseeix d’una comunicació mitjançant el muntacàrregues intern.
A la planta situada a cota + 4,33m se situen les botigues del centre comercial. Aquesta planta comunica amb una altra de nova creació situada sobre la planta a cota 0,00m configurant un doble espai sobre l’esmentada planta, no solament en la plaça interior sinó en tot el carrer interna. La percepció des d’aquesta planta de tot el trànsit comercial de les plantes inferiors és total. Es comunica aquesta planta amb el carrer interna mitjançant una escala oberta per permetre la transparència de la mateixa a la planta inferior. La planta de nova creació situada sobre la planta de cota 0,00m se situa una mica per sota de la planta a cota + 4,33m per permetre el pas amb comoditat sota de les jàsseres. Aquesta planta respecta les lluernes no situant cap botiga a la part inferior.
Com a particularitat dir que a la planta cota + 4,33m, a causa de la protecció dels suports dels antics dipòsits, es proposa la transformació d’aquests en unes petites botigues totalment envidrades per manifestar l’existència dels esmentats suports protegits. A la part superior aquests suports funcionen a manera de passarel·la amb una barana transparent en la seva part recta i una cromada en la seva part corba a manera de record dels antics dipòsits.
La planta situada sobre la cota + 4,33m és l’última planta del centre comercial. S’hi situen algunes botigues més i l’accés a la passarel·la dels antics dipòsits esmentats anteriorment, mitjançant una rampa que en el seu replà sobresurt de la façana a manera de mirador de l’exterior. Des d’aquesta planta és possible també observar no només el trànsit de la planta inferior sinó també l’esdevingut en la planta baixa pels forats que queden entre les lluernes que donen a l’altra nau.

Planta baja fábrica Clesa Madrid
Planta segunda fábrica Clesa Madrid

Centre de negocis

El centre de negocis està situat a les antigues oficines de la fàbrica. Està pensat com oficines amb serveis compartits. L’usuari lloga l’oficina que necessita per al seu treball a la resta de serveis se’ls proporciona el centre (neteja, lavabos, cafeteria, sales de reunions …).
El centre negocis es divideix en dues parts. D’una banda, les oficines situades a la zona de les antigues oficines. D’altra banda, la cafeteria i les sales de reunions situades a l’edifici adjacent on es situaven els antics vestidors.
L’entrada ja no se situa en l’escala d’accés antiga. Es proposa un accés amb un vestíbul d’entrada que divideix, d’una banda, la zona d’oficina i, d’altra banda, la zona de cafeteria i sala de reunions.
Aprofitant l’escala existent en les oficines i l’ascensor es proposa la prolongació de l’escala per concentrar la mateixa escala en totes les plantes d’oficines.
A l’edifici adjacent, es proposa la instal·lació d’una cafeteria utilitzada principalment pels usuaris del centre de negocis així com els usuaris externs. No així els usuaris del centre comercial que ja disposaran allà d’aquests serveis. La cuina de l’esmentada cafeteria té accés directe de mercaderies a l’exterior, per no entorpir l’ús dels usuaris de la cafeteria.
A la planta superior de l’edifici adjacent se situa la zona de sala de reunions, accessible directament tant mitjançant l’escala de comunicació de l’antiga entrada o mitjançant l’escala o ascensor que comuniquen les oficines.

Planta tercera fábrica Clesa Madrid
Planta sótano fábrica Clesa Madrid
Fábrica Clesa en Madrid
Sección fabrica Clesa Madrid